Obchodní podmínky

Informace

prosím o přečtení

Přihlášením či objednáním na terapii, masáž, kurz, seminář, přednášku, masáž, aj. (dále jako program) klient plně souhlasí s níže uvedenými podmínkami:

Zdravotní stav a odpovědnost:

Účast na programu (cvičení, kurz, seminář, přednáška, masáž, terapie aj.) je dobrovolná. Účastník prohlašuje, že je seznámen (-a) s jeho obsahem a programovou náplní. Uvědomuje si, že daný programy nenahrazuje odbornou lékařskou péči, ani není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Dále bere na vědomí, že může být v průběhu programu vystaven (-a) fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.

V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením programu o této skutečnosti lektora informovat, o charakteru obtíží a důvodu léčby. Je povinné informovat i o úrazech a operacích a těhotenství. Dále je doporučeno, aby o účasti na programu informoval ošetřujícího lékaře.

Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu semináře. Účastník je povinen oznámit požívání léků a dalších preparátů ovlivňujících zdravotní a psychický stav člověka.

Veškeré informace ohledně zdravotního a psychického stavu jsou nutné k vyhodnocení vhodnosti poskytovaných služeb. Klient je vždy obeznámen s kontraindikacemi k masážím či terapiím ze strany poskytovatele. Poskytovatel může odmítnout vykonat službu či masáž v případě jakékoliv pochybnosti.

Účastník, je v celém průběhu programu za sebe i za svá rozhodnutí zodpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Daný program je formou osobního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (vyjma těch,které byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny. Úspěch terapií je odvislý od řady dalších faktorů, které nemohu ovlivnit. Reakce na terapie jsou individuální a není možno zajistit 100% úspěch.

Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě, je poplatek za program navrácen ve výši 50%.

Účastník může kdykoliv daný program na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za program nevrací. V případě nemoci nebo zranění si hradí účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření.

Účastníci mladší 18-ti let musí mít k účasti souhlas rodičů nebo opatrovníka.

Zrušené programy budou nahrazeny v dalších termínech nebo záloha bude vrácena v plné výši.

Storno a platební podmínky:

TERAPIE/MASÁŽ

Cena dle aktuálního ceníku – platba na místě v hotovosti.
Při omluvě nejpozději do 24 hod. před objednanou terapií se storno poplatek neúčtuje a termín je bezplatně po domluvě přesunut na jindy.
Při omluvě méně jak 24 hodin před terapií či masáží je storno polatek 100 Kč.
Při neomluvení je storno poplatek 300 Kč.

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE A KONZULTACE NA DÁLKU

Rezervace termínu po domluvě na tel. 777 158 304 nebo na komestikova@seznam.cz. Domluvený termín se stává závazný až po zaplacení částky hodinové kunzultace na č.ú. 670100-2201814739/6210, do poznámky platby uveďte jméno, příjmení, adresu, email, telefon. Pokud je konzultace delší než 1 hodinu, doplácí klient zbylou částku na č.ú. 670100-2201814739/6210. Při omluvě nejpozději do 48 hod. před objednanou terapií se storno poplatek neúčtuje a termín je bezplatně po domluvě přesunut na jindy.

KURZY OSOBNÍHO ROZVOJE A SEMINÁŘE

Není –li uvedeno jinak, pro rezervaci místa na semináři je nutné se přihlásit na tel. 777 158 304 nebo na komestikova@seznam.cz. Místo se stává závazné až po zaplacení zálohy 1.000 Kč na č.ú. 670100-2201814739/6210, do poznámky platby uveďte jméno, příjmení, adresu, email, telefon.
Při zrušení rezervace je storno polatek 1.000 Kč.

MEDITACE/ RELAXAČNÍ CVIČENÍ

Není –li uvedeno jinak, pro rezervaci místa  je nutné se přihlásit na tel. 777 158 304 nebo na komestikova@seznam.cz. Místo se stává závazné až po zaplacení částky na č.ú. 670100-2201814739/6210, do poznámky platby uveďte jméno, příjmení, adresu, email, telefon.
Při omluvě nejpozději 24 hodin před konáním se storno poplatek neúčtuje.
Při omluvě v den konání  je storno polatek 100 Kč.
Při neomluvení neúčasti je storno poplatek 100 % z ceny akce.

KURZ ZDRAVÁ ZÁDA/PÁNEVNÍ DNO

Odhlásíte-li se 30 kalendářních dní před začátkem programu, vrací se celá částka zálohové nebo plné platby, mínus 500 Kč administrativní poplatek.  Odhlásíte-li se méně než 30 dní před začátkem programu, na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), částka je nevratná a nelze ji převést na jiný kurz. Máte možnost za sebe poslat jinou osobu v případě, že o tom dáte předem vědět.

Zpracování osobních údajů:

Souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých údajů a zařazení do databáze Reiki centra, které budou použity výhradně k jeho potřebám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ty jsou pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí cca 1x měsíčně emailem.

Odpovědnost:

Přihlášením do kurzu nebo programu potvrzujete, že Vámi poskytnuté údaje jsou pravdivé. Prohlašujete, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jste schopen/a za své jednání převzít v plné míře odpovědnost.